Charles Bronson

Charles Dennis Buchinsky (3 Du 1921 – 30 Est 2003) o gwarier amerikan geryes da.

Charles Bronson