Syr Edward Jonathan Davey FRSA (genys 25 mis Kevardhu 1965) yw politeger bretennek.