Gallirallus philippensis andrewsi

Gallirallus philippensis andrewsi

Gallirallus philippensis andrewsi ew ehen a edhen e'n teylu Rallidae. Kevys ew en Ynysow Cocos.