Kazuo Ishiguro

Syr Kazuo Ishiguro (genys 8 mis Du 1954) yw romanser ha skrifer sowsnek.