Zhu Shijie

Zhu Shijie (1249 - 1314) o awrgrymor chinek.