Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Baner Vietnam Kota arvow Vietnam
(Baner Vietnam) (Kota Arvow Vietnam)
Lavar kenedhlek: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Vietnamek: Independence, liberty, happiness)
Desedhans Vietnam
Yeth soedhogel Vietnamek
Pennsita Hanoi
Brassa sita Cita Ho Chi Minh
Skrifennyas Ollgemmyn Nông Ðức Mạnh
Lywydh Trương Tấn Sang
Pennmenyster Nguyễn Tấn Dũng
Enep 329,560 km²
Poblans (2005)
 Doesedh
83,535,576 a drigoryon
253 triger/km²
Anserghogeth dhiworth Pow Frynk
2sa a vis Gwyngala, 1945
Mona kemmyn đồng (₫) (VND)
Kan genedhlek Tiến Quân Ca
Kodenn kesroesweyth .vn
Kodenn pellgowser +84

Vietnam (yn Vietnamek, Việt Nam) yw gwlas yn Asi Soth-Est.

Kammas Ha Long