Ygeri an bennrol

Yethow Eyndo-EuropekChanjya

Yethow UralekChanjya

Yethow Fynnek-UgrekChanjya

Fynnek - Estonek - Hungarek - Hantiek - Mansiek

Yethow SamoyedekChanjya

Nenets - Enets - Nganasan - Selkup - Kamas


Yethow AltayekChanjya

Yethow TurkekChanjya

Turkek - Azeri - Uzbek - Kazakh - Chuvash

Yethow MongolekChanjya

Mongolek - Buryat - Kalmyk - Monguor - Mogholi

Yethow TungusekChanjya

Manchu - Evenk - Even


Yethow Syno-TybetekChanjya

Sinek - Tybetek - Burmek - Karen


Yethow OstronesekChanjya

Indonesek - Sundanek - Tagalog - Maori


Yethow Afro-AsiatekChanjya

Arabek - Ebrow - Amharek - Somali - Tamazight - Hausa


Yethow Nijero-KongoekChanjya

Swahili - Zoulou - Yoruba - Fulfulde


Yethow KhoisanChanjya

!Xóõ - Hadza - Sandawe


Yethow Amerykek GenysyjykChanjya

Yethow UnnikChanjya

Nihonek - Baskek - Koreek